Informacje dla rodziców powracających do Polski

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że świadectwa szkolne wydawane przez Polskie Szkoły Sobotnie (społeczne) nie stanowią podstawy do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce. Uczniowie polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, każdego ucznia przebywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

1) Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny; oraz ewentualnego świadectwa wydanego w Polsce.

2) Sumy lat nauki ucznia.

 

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalanych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.