top of page

Informacje dla rodziców powracających do Polski

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że świadectwa szkolne wydawane przez Polskie Szkoły Sobotnie (społeczne) nie stanowią podstawy do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce. Uczniowie polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, każdego ucznia przebywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

1) Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny; oraz ewentualnego świadectwa wydanego w Polsce.

2) Sumy lat nauki ucznia.

 

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalanych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

bottom of page