top of page

Statut Szkoły

Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza

ROK – Polish Educational and Cultural Movement

Seagrave Road, London SW6 1RX

Telephone: 07868607736

 

STATUT

Ruchu Oświatowo-Kulturalnego przy Polskiej Szkole im Henryka Sienkiewicza w Londynie

 

Artykuł 1. Nazwa i cel organizacji

1. Nazwa organizacji: Ruch Oświatowo-Kulturalny (ROK)

2. Celem ROKu jest:

a. Realizacja programu nauczania opracowanego w oparciu o Podstawę Programową dla uczniów uczących się za granicą opracowaną przez Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przygotowanie do brytyjskich egzaminów państwowych na poziomie GCSE, AS i A2.

b. Krzewienie idei wychowania dzieci i młodzieży w duchu religijnym i narodowym.

c. Dbanie o czystość i poprawność języka polskiego i przekazywanie uczniom polskim tradycji i zwyczajów polskich.

d. Wspieranie nauczania języka polskiego w The London Oratory School (LOS) poprzez organizowanie i szkolenie kadr nauczycielskich oraz pobieranie składek (od rodziców dzieci uczęszczających do LOS) przeznaczonych na opłatę nauczycieli języka polskiego.

e. Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Polską Macierzą Szkolną, duszpasterstwem i innymi organizacjami polonijnymi.

f. Działanie w celu gromadzenia funduszy na prowadzenie szkoły.

 

Artykuł 2. Struktura organizacyjna

1. Najwyższą władzą organizacji jest Walne Zebranie

2. Zarządzaniem i prowadzeniem szkoły zajmuje się Zarząd wybrany przez Walne Zebranie.

3. Prawidłowość funkcjonowania organizacji sprawdza Komisja Rewizyjna i niezależny Ekspert Finansowy.

Artykuł 3. Członkowie

Członkowie dzielą się na:

• Zwyczajnych

• Wspierających

• Honorowych

1. Wszyscy rodzice lub opiekunowie dzieci uczęszczających do szkoły sobotniej, lub uczęszczających na zajęcia w ciągu tygodnia (uczniowie LOS) stają się automatycznie członkami ROKu (członkowie zwyczajni). Członkostwo ROKu dostępne jest też dla każdego, kto byłby zainteresowany potrzebami i rozwojem szkoły. Powyższe osoby (członkowie wspierający) będą przyjmowane do ROKu decyzją Zarządu na wniosek dwóch członków ROKu.

2. Członkami honorowymi są: Prezes Zarządu, Wice-Prezes, Sekretarz, Skarbnik, Dyrektor Szkoły i Ksiądz Katecheta.

3. Każdy z członków (zwyczajnych, wspierających i honorowych) będzie miał prawo do głosowania na Walnym Zebraniu i będzie miał 1 głos.

Artykuł 4. Zarząd

1. W skład Zarządu wejdzie nie mniej niż 6 osób, lecz nie więcej niż 10, włączając w to Prezesa, Wice-Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, Dyrektora szkoły (ex officio) oraz Księdza Katechety (ex officio).

2. Członek Zarządu wybrany na Walnym Zebraniu lub dokooptowany w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami pełni swoją funkcję przez cały rok (do następnego Walnego Zebrania) z wyjątkiem Prezesa, którego kadencja wynosi maksymalnie 3 lata.

3. Każdy członek Zarządu, który pełnił funkcje przez rok (lub 3 lata w wypadku Prezesa) ustępuje w czasie Walnego Zebrania. Jeżeli jest dalej zainteresowany pełnić funkcję członka zarządu może być wybrany ponownie, jeśli zgłosi swoją kandydaturę.

4. Odchodzący Prezes może pełnić funkcję członka w nowym zarządzie, ale nie może być wybrany ponownie na rolę Prezesa przed upłynięciem co najmniej 1 roku po zakończeniu poprzedniej kadencji.

5. W wypadku wakatu w okresie między dwoma Walnymi Zebraniami, Zarząd ma prawo dokooptować dodatkowych członków, których kadencja będzie trwać do następnego Walnego Zebrania.

6. Prezes mianuje spośród członków zarządu Wice-Prezesa, Sekretarza i Skarbnika, których kadencje są aprobowane przez członków Zarządu podczas pierwszego zebrania Zarządu po Walnym Zebraniu.

7. W wypadku równowagi głosów w sprawach wymagających decyzji Zarządu, Prezes ma głos decydujący.

8. Zebranie Zarządu (zwołane co najmniej trzy razy pomiędzy Walnymi Zebraniami) musi odbyć się przy udziale przynajmniej sześciu członków wliczając Prezesa lub Sekretarza.

9. Członkowie Zarządu nie będą mogli nabyć jakichkolwiek praw do nieruchomości będących własnością ROKu, lub otrzymywać jakiekolwiek wynagrodzenie (z wyjątkiem członków mianowanych z urzędu, wyłączając Prezesa).

10. Zarząd mianuje i zatrudnia Dyrektora Szkoły i aprobuje skład grona nauczycielskiego, przedstawiony przez Dyrektora.

Artykuł 5. Walne Zebranie

1. Walne Zebranie jest przeprowadzone co roku w miesiącu listopadzie. W przypadku specjalnych okoliczności nie później niż trzynaście tygodni po rozpoczęciu roku akademickiego lub jak najbliżej tego terminu.

2. Walne Zebranie jest zwołane przez Zarząd, informując członków z przynajmniej dwudziesto-jedno dniowym wyprzedzeniem.

3. Wszyscy członkowie (rodzice uczniów Polskiej Szkoły im Henryka Sienkiewicza oraz rodzice uczniów LOS pobierających lekcje w ciągu tygodnia oraz członkowie wspierający i honorowi) mają prawo uczestnictwa i głosowania na Walnym Zebraniu (pod warunkiem, że nie zalegają z opłatami).

4. Na Walnym Zebraniu Zarząd przedstawia sprawozdanie z rocznej działalności oraz sprawozdanie finansowe, które powinno być przedyskutowane i zatwierdzone przez członków zebrania.

5. Walne Zebranie dokonuje wyboru Prezesa i innych członków Zarządu, jak również członków Komisji Rewizyjnej.

 

Artykuł 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie

1. Powołującym Zebranie może być:

a. Zarząd;

b. Komisja Rewizyjna;

c. Przynajmniej trzydziestu członków (rodziców) – pisemnie do Prezesa, wyjaśniając powód;

2. Prezes musi poinformować członków o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu – podając jego powód z przynajmniej dwudziesto-jedno dniowym wyprzedzeniem.

Artykuł 6. Procedura Walnego Zebrania

1. Przed rozpoczęciem Walnego Zebrania, członkowie muszą wybrać spośród siebie Przewodniczącego, Sekretarza oraz Asesora zebrania.

2. Sekretarz ma rolę sporządzenia protokołu z Walnego Zebrania.

3. Walne Zebranie może się odbyć przy udziale minimum trzydziestu członków zwyczajnych (rodziców).

4. Postulaty i wnioski poddane głosowaniu są przegłosowane zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów za i przeciw, głos decydujący należy do Przewodniczącego Zebrania.

Artykuł 7. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób – Przewodniczącego Komisji oraz dwóch członków.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

3. Rolą Komisji Rewizyjnej będzie lustracja działalności finansowej organizacji. Zebrania Komisji powinny odbywać się tak często, jak jet to konieczne, minimum raz do roku.

4. W czasie Walnego Zebrania, Zarząd po przedstawieniu sprawozdań musi poddać się głosowaniu o udzielenie absolutorium.

Artykuł 8. Zawiadomienia

Jakiekolwiek zawiadomienie skierowane do członka (rodzica) powinno być sporządzone pisemnie przez Zarząd lub Prezesa:

1. Osobiście, lub

2. Przekazując dziecku (uczniowi szkoły) pisemną informację skierowaną do rodziców/opiekunów, lub

3. Drogą pocztową.

Artykuł 9. Zmiany statutu

1. Zmiany do Statutu mogą być wprowadzone w czasie Walnego Zebrania drogą głosowania, większością przynajmniej 67% głosów.

2. Decyzja Walnego Zebrania powinna zawierać warunki i szczegóły przegłosowanej zmiany.

Artykuł 10. Rozwiązanie Organizacji

1. Jeśli Zarząd podejmie decyzję o konieczności rozwiązania organizacji, należy zwołać w tej sprawie Nadzwyczajne Walne Zebranie z przynajmniej dwudziesto-jedno dniowym wyprzedzeniem.

2. Jeśli proponowany wniosek zostanie przegłosowany większością minimum 67% głosów Zarządu ma prawo do dysponowania majątkiem organizacji.

3. Jakikolwiek majątek pozostający po spłaceniu należności powinien być przekazany innym organizacjom charytatywnym o podobnym charakterze, lub decyzją członków na inne cele charytatywne.

bottom of page